Våra kärnfrågor | Sverigedemokraterna i Ystad

Våra kärnfrågor

EN GEMENSKAP SOM STÄRKER OSS!

Vi Sverigedemokrater i Ystads kommun ger er en säker och långsiktig politik!

 

Först vill vi tacka alla som i förra valet valde Sverigedemokraterna i Ystad, ni var 1327 st. Detta gav oss 4 mandat i kommunfullmäktige och platser i de större nämnderna och kommunstyrelse.

Vi Sverigedemokrater förstår vikten av att känna gemenskap och samhörighet med de människor vi samlar inom nation såväl som kommun. Det är grunden för att visa genuin omtanke och vilja ta ansvar för varandra. När vi är trygga i våra gemensamma strävanden och ser klarsynt på våra problem och utmaningar så lyckas vi som bäst. En röst på Sverigedemokraterna är en Sverigevänlig röst – en röst för oss som är stolta för alla de särdrag som utmärker vårt folk.

Av detta tar vi fram en del områden som är av vikt att agera i inom Ystads kommun:

Trygg och säker ålderdom för oss alla. Vi måste vara i ständig fas vad gäller antalet platser till äldreboende och vill kunna erbjuda alternativa trygghetsboendeformer och ge betydligt mer närhetstid, här behövs personalförstärkning. Som kan ges också bl.a. genom volontärverksamhet till ensamma. Parboende skall respekteras och vara möjligt livet ut. Premiera även de som vårdar sina anhöriga i hemmet betydligt högre.

 
En kvalitativ start – barnen är vår framtid. Och de ska få den bästa starten! Då behövs det konkurrenskraftiga löner som visar vår uppskattning inom förskoleverksamheten. Det ska även ges större ekonomisk möjlighet genom ökat vårdnadsbidrag till föräldrarna att ha sina barn hemma längre innan förskoleverksamheten.

 
Utbildning stärker! I skolan så ska alla barn studera på den nivå där de befinner sig och inte vänta in och tappa fart i sin inlärning. Vi måste se över datoranvändandet till våra barn och därmed också minimera alla lärarlösa lektioner. Mobbing ska motverkas och det ska inte kännas positivt att vara mobbare, volontärverksamheten med fler vuxna på skolorna är här en hjälp i rätt riktning. Vi måste kunna ge glädje till våra barn att vistas på våra skolor. Också här ser vi att konkurrenskraftiga löner för lärarna är ett redskap till höjda studieresultat.

 
Trygghet med ett samhälle utan droger. Ystad idag är farligt för våra ungdomar då droger är i omlopp i större utsträckning. Attityd, stöd, förståelse och närhet till våra barn och ungdomar är ett givet måste om vi tillsammans ska stoppa och säkra en stabil kärleksfull uppväxt till våra unga. I detta ser vi att det är av vikt att alla ungdomar ska vara medbestämmare i utformningen av deras fritidsaktiviteter.

 

Stärk hjälpen i drabbade områden. Vi ska ständigt påtala för migrationsverket att vi inte önskar avtal med dem. Stöd till utsatta i världen ska främst ske nationellt till närområden som människor flyr ifrån.

 
Näringsverksamhet i Ystad – är givetvis ett måste om vi vill vara en företagsvänlig kommun. Vi måste än mer lyssna på dessa och tillsammans bygga på förslag som stärker och underlättar deras närvaro här, som direkt ger våra viktiga arbetsplatser. Se även på nya platser som företag kan etablera sig, gärna områden som innan varit för detta ändamål så inte åkermark tas i anspråk.

 
En stark landsbygd. Vi måste som en landsbygdskommun se helheten med att faktiskt se landsbygden som en betydande tillgång. Byalagens roll ska få en stärkt demokratisk tillhörighet, genom att vara en mer naturlig remissinstans.

 
Ja! Till turister i Ystad! Ystads rykte som en fantastisk turiststad ska vårdas med omtanke. Men då måste vi vara med och stimulera fram fler övernattningsmöjligheter och upplevelser som tilltalar. En bra upplevelse är fria parkeringsplatser och vid avstånd till centrum då inrätta kollektivtrafik med bussförbindelser. Ystad som filmstad är en stor tillgång och det konceptet måste vi fortsätta bygga vidare på, med just de upplevelser som detta fångar. Kulturen bör prioriteras i större utsträckning för den kulturstad vi är.

 
Bostadsmarknad utan flaskhalsar – behovet av bostäder måste tillfredsställas, även i byarna. En grundlig analys av bostadskön måste ligga till grund för planer för allmännyttigt bostadsbyggande. Hyresrätter till rimliga priser är grunden för att ung arbetskraft ska kunna leva här och bygga vidare vår gemensamma välfärd. Bevara samtidigt också vår livsmedelskälla åkermarken genom att inte ta denna i anspråk för att bygga bostäder.

 
En säker hamn. Utvecklingen i hamnen följer vi och kommer att följa de beslut som medborgarna, ekonomin och miljön kräver.

 
Utformningen av stads- och byamiljön. Denna ska hanteras varsamt, nu i dess utformning och i främst innerstaden som är uppskattat och ska bevaras. Byarna ska självfallet vara likställda med staden i frågan om utsmyckningen.

 
Försiktighet i framtida investeringar. Ystads kommun har en gigantisk låneskuld, i dagsläget på ca.1400 Mkr och även en pensionsskuld på ca.660 Mkr. Om räntan höjs så får vi stora svårigheter med att upprätthålla lagstadgad service till medborgarna.

 
Säker mat – vi måste se mer flexibelt på det som vi serverar. Till våra barn och äldre på våra kommunala inrättningar. Närproducerad och svensk mat är inte skadligt!       Vi ska ha kontroll över de produkter vi serverar, både med djurhälsan och innehållsmässigt. Allt kött som serveras skall givetvis ha genomgåtts med en slaktmetod som innebär bedövning innan avlivning.

 
Ingen höjning av partistöd eller mötesarvoden. Vi ser det som ett ärofullt uppdrag att besluta i framtida frågor för medborgarna och när det ekonomiska läget är kärvt är det omoraliskt att ytterligare öka kostnaderna för politikerna.

 
Åkermarken ska odlas – Ystads kommun är en lantbrukskommun där ca.70 % är åkermark. Att lägga beslag på det som föder oss är kortsiktigt, vi måste vara väldigt försiktiga med att för överskådlig framtid förstöra denna livsviktiga naturresurs.

 
Till sist: Vi vill ha en bärkraftig politik som skapar stabilitet från generation till generation, där varje generation kan känna igen sig, detta kallas trygghet & tradition.   I detta ser vi en gemenskap som stärker oss!