Paul Svensson har ordet | Sverigedemokraterna i Ystad

Paul Svensson har ordet

BUN
Barn och utbildningsnämndens möte hölls ute i organisationen, närmare bestämt på Löderups skola.
Det viktiga som behandlades var datorer till ungdomarna i skolan, och en omprioritering av medlen för ombyggnad inom BUN-budgeten.
När det gäller datorer till skolungdomarna är det inget tvivel om att det är en bra investering. Nu och i framtiden kommer detta vara ett absolut krav på ungdomarna att de kan söka info på nätet, om allsköns möjliga ting.

Däremot när det gällde ombyggnaden av Svarte skola och tillbyggnaden av den samma, så har projekteringen gått åt skogen som vanligt. Det fattades cirka 4 miljoner för att kunna genomföra ombyggnaden. Vi omdisponerar pengarna inom budgeten, så långt allt gott.
Problemet är att VARENDA gång som kommunen skall bygga eller renovera något så blir det dyrare än projekterat.Frågan man då kan ställa sig är följande: Kan inte kommunen projektera rätt, eller är det så att byggföretagen tar i när de lägger anbuden på grund av att de vet att det är kommunen som är byggherre?
Sverigedemokraterna la in följande protokollsanteckning när det gäller detta:
Vi Sverigedemokrater har inget att erinra när det gäller att omprioritera medel inom BUN-budget till Svarte. Vi vill samtidigt yrka på att Samhällsbyggnadsnämnden skall skärpa upp rutinerna vid nybyggnad och ombyggnad när det gäller projektering i framtiden, så att vi i stort sett eliminerar tilläggsanslag för ny-och ombyggnader i framtiden. Förhållandet är ohållbart om samtliga byggen skall bli dyrare än beräknat.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ett snabbt möte följde sen på kvällen i KF. Val av ny ersättare i valberedningen blev Paul Svensson.
När det gäller datorn i skolan som var uppe på dagordningen så ifrågasatte vi Sverigedemokrater genom Jan-Åke Isaksson, om det verkligen är rimligt med 7000:-/st. Vi fick till svar av Jan Erlandsson BUN-Ordförande(han bemödade sig i alla fall att svara, vilket inte tillhör vanligheterna hos politiker, när vi ställer frågorna)att de hade lagt sig på en hög nivå, bland annat för att få så bra datorer som möjligt. Tilläggsanslaget röstades igenom med 48-1. Denne ende som röstade emot var Lars Rosenberg, som inte tyckte detta var en bra idé. Viktigt att notera, Lars Rosenberg sitter nu för tiden som så kallad politisk vilde, och absolut inte för Sverigedemokraterna.
En punkt som vi opponerade oss emot är den nya prissättningen på alkoholtillstånden i kommunen. Vi menade på att kommunen inte skall tjäna några pengar på detta,utan detta skall vara kostnadsneutralt.En protokollsanteckning lades emot denna prissättning av Jan-Åke Isaksson.
Tommy Jonsson hade också något att säga i talarstolen när det gällde Gymnasieförbundets upplösning. Jag citerar ”detta är ingen vanlig skilsmässa mellan två parter, utan det är tre inblandade (Ystad, Tomelilla och Sjöbo),alltså skulle vi behöva en riktigt duktig skilsmässoadvokat” men detta fann inget gehör, som vanligt.
Den samordnade Varudistributionen gick igenom i princip utan debatt, men vi ställde i alla fall en fråga, att om det inte vore bättre att anställa en logistikansvarig, istället för en extern projektledare. Men som vanligt fann det inget gehör. men, men, vi kämpar på för ett rättvist svenskt samhälle.

Mvh
Paul Svensson
Ombudsman Sverigedemokraterna distrikt syd

0 Kommentarer

Kommentera