Sverigedemokraterna i Ystad | Sverigedemokraterna i Vellinge

Sverigedemokraterna Ystad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ystad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Michaelsen

Styrelseordförande SD Ystad

Tel: 0769 – 416370

 • SVERIGEDEMOKRATERNA YSTADS ÅRSMÖTE 2019

  Av leifolssonsvensson den 10 februari, 2019
  0

   

                                                                                                                                 

   

   

                                         PARLAMENTARISK PRESENTATION SD YSTAD 2018

  Hela 2018 präglades av valet, som var den 9:e september. I början på året fastställde vi listan till kommunfullmäktige på årsmötet. Här fick vi rekordmånga namn – 24 stycken. Under de senaste två åren har vi lagt grunden till att få en så bra lista som det bara gick, med de olika aktiviteter som vi bedrivit för att lära känna varandra bättre. Resultatet blev väldigt lyckat!
  Vi gick nu in i en valrörelse med allt vad detta innebär. Ett valmanifest skulle nu snabbt fram och så blev det. Valmanifestet blev lyckat och hade rubriken: ”Förändra, Förbättra och Förvalta”. En budget skulle antas i juni, men denna kom istället upp i augusti och det blev givetvis en genomkörare av vårt valmanifest i vårt förslag. Vårt budgetförslag föregicks först av ett internt budgetfastställande av den politiska gruppen och sedan av pressmeddelande och en pressträff. Givetvis är nu vårt budgetförslag en uppmärksammad handling, både för politiker och en bredare allmänhet.

  VALRÖRELSEN: Denna innehöll många inslag t.ex. alla torgmöten vi hade. Tio lördagar innan valet och ett tillfälle när Jimmie Åkesson kom och fyllde Ystads stadskärna. Enkäter och frågor från media besvarades. Detta bland annat till deras ”valkompasser”, som lades ut på deras hemsidor (YA & Radio Malmöhus). Här fick nu allmänheten möjlighet att se att de verkligen kan vara en Sverigedemokrat – utan att kanske veta om detta själv.

  PANELDEBATTER: Som sig bör vid valår var vi inbjudna och deltog på alla. De debatter som var upp detta år var: Lärarförbundets frågor som avslutades med en debatt tillsammans med deras pedagoger, Byalaget i Nybrostrands offentliga utomhusdebatt, Ystads pensionärsföreningars offentliga debatt – i Gamla Rådhuset i Ystad – med deras medlemmar, föreningsdebatt på KFUM för offentligheten tillsammans med de arrangerande föreningsaktiva. Slutligen deltog vi i företagarnas debatt på hotell Continental. Vi fick även inbjudan till en debatt på dagverksamheten på Hälsobacken, och detta var verkligen uppskattat.

  GRUPPMÖTEN: Dessa har vi varje månad i vår lokal på Per Helsa inför kommunfullmäktige på Nya Rådhuset. Vid en del gruppmöten har vi haft föredragande på plats.

  FULLMÄKTIGE: Vi har alltid full närvaro på våra stolar. Vartenda fullmäktige är vi uppe i en del ärenden och debatterar. Alltid lägger vi någon skrivelse såsom protokollsanteckning, återremissyrkande, bordläggning, reservation, interpellation eller enkel fråga. Motioner produceras, men dock kan vi ställa ännu fler. Våra motioner som vi hade under året var: Månadskort på parkeringen vid Ystads Arena, att anställa de som bejakar vår kultur genom att kunna handhälsa normalt, ändring i lokala ordningsföreskrifterna gällande tiggeriförbud om man inte har vederbörligt tillstånd av härför utfärdande myndighet. Vi förespråkade även att ett gratis trygghetslarm skulle komma till stånd.

  MEDIA: Här har vi varit aktiva på att få in insändare. Vi har även genom detta, i en historisk jämförelse, synts bättre under denna valrörelse. Exempel på områden vi agerat inom är: Kommentarer till kulturstrategin, kompletteringsbudgetfrågan angående ökat barn- och elevantal med dess lokalanpassning, riktlinjer för bostadsförsörjning, behålla kunggörelserna om KF-mötenas kallelse i lokaltidningen, begäran om ekonomisk konsekvensanalys med att införa fyrfackskärl till sophämtningen och tilläggsyrkande i budgeten 2019 och plan 2020-2022 i december angående hamnen. Det fanns ännu mer, men detta var ett axplock från vår mediaaktivitet.

  VALETS FRAMGÅNGAR: Efter valet med ett valresultat, som blev en framgång från sex till nio mandat i kommunfullmäktige, ställdes övriga partier inför svåra utmaningar för att få ihop en majoritet. Detta lyckades de inte med. I valrörelsen var vi öppna med att kunna samarbeta med de partier som ömsesidigt också kan samarbeta. Detta gjorde att Moderaterna började kontakta oss för att se om där fanns någon möjlighet att få igång något samarbete. Efter några samtal började det forma sig och samtidigt var Kristdemokraterna med i denna samverkan. Dock var vi nu ett mandat från att få majoritet i fullmäktige. Detta föranledde att en diskussion inleddes med Liberalerna som en möjlig partner i denna konstellation. Till slut utmynnade det hela med att vi fyra partier skrev under en valteknisk samverkan vilket ledde till en majoritet i kommunfullmäktige. Samtidigt så har de övriga tre partier i denna valtekniska samverkan ett samarbetsavtal som nu gör oss Sverigedemokrater till starka vågmästare i Ystads Kommun. Vi är nu vågmästare med närmare 40 platser/uppdrag (inklusive ersättare) i alla nämnder, styrelser, bolag och utskott. Ett helt fantastiskt resultat som vi nu ska vårda för medborgarnas bästa. Till sist ska vi tacka varandra för det utomordentliga arbete som vi lagt ner och ett stort tack till alla medborgare som gett oss möjligheten till att: Förändra, Förbättra och Förvalta!

  Jan-Åke Isaksson
  Gruppledare, SD Ystad

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson

   

 • Vi är och förblir vågmästare i fyra år!

  Av leifolssonsvensson den 27 januari, 2019
  0

   

  För Sverigedemokraterna Ystad: Leif Olsson Svensson

 • Intensifierad språkintroduktion för elever som inte har svenska som modersmål

  Av leifolssonsvensson den 23 januari, 2019
  0

  Sverigedemokraterna Ystad fick under fullmäktige den 20 december 2018 svar på sin motion beträffande ny förberedelseskola för nyanlända.

  I och med att man i diverse nämndsinstanser här i Ystads kommun tagit stöd av 10kap.30§ i skollagen – vars innehåll inte endast är specifikt gällande för nyanlända, utan riktar sig till alla elever som går i skola i Sverige. Meningen med detta är att varje elev utifrån den studienivå denne befinner sig på ska ha den mest optimala utbildningen/undervisningen.

  Vi inom Sverigedemokraterna Ystad kan köpa det där med att specifika skolor för nyanlända elever kanske inte är tillämpliga rent lagmässigt, men för att den goda kvalitén ska bestå är det också viktigt att ta i beaktelse att det finns andra elever i en skolklass, som kan bli störda av exempelvis simultantolkning – samtidigt som att läraren på grund av detta kanske får dra ner på undervisningstakten.

  Kombinationen av brister i det svenska språket och av att tempot är för högt resulterar endast i att elever, som inte behärskar svenska språket, tenderar att misslyckas. Resultatet av att blanda nyanlända invandrare med svenska elever vid ett allt för tidigt stadie resulterar även i att skolundervisningen anpassas efter de nyanlända elevernas kunskapsnivå – tempot sänks och resurskrävande barn och ungdomar tar mycket lärartid från övriga elever.

  Detta gynnar definitiv då inte den goda kvalitén som omtalas i 10kap.30§ skollagen, och det gynnar – enligt vår uppfattning – inte heller den arbetsmiljö som lärare och elever då måste arbeta i.

  Eftersom denna motion inte fann gehör på grund av att skollagen är formulerad som den är – det vill säga att man inte får ha någon segregation elever emellan och att alla ska få bedriva studier på lika villkor – fann vi att ett ändringsyrkande i att-satsen blev nödvändig för att kringgå denna paragraf.

  Denna ändring innefattas av att själva begreppet ”Förberedelseskola” togs bort som huvudargument i kontexten i första ”att-satsen”, och att detta istället ersattes av ett mer pragmatiskt uttryck – nämligen ”Intensifierad Språkintroduktion i kommunal regi”.

  Detta i sin tur innebär att man istället ska söka vinnlägga sig om att undervisning i det allmänna skolväsendet skall föregås av för undervisningen adekvata språkkunskaper i svenska och att eleven inte bör påbörja studier i ordinarie klass förrän denne behärskar det svenska språket i den omfattning att han/hon utan större svårigheter kan tillgodose sig undervisningen. Detta för att frigöra mer resurser – vilket i förlängningen ger våra icke svensktalande elever den bästa och mest optimala möjligheten att lyckas i den svenska skolan.

  En ny motion har således lagts fram, och denna utgör enligt vår uppfattning och rent lagmässigt inget hinder för att kunna tillstyrkas och genomföras. Motionen som lagts finns i sin helhet nedan:

   

  För Sverigedemokraterna Ystad: Leif Olsson Svensson

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 10 februari – handlingar

  Av leifolssonsvensson den 21 januari, 2019
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • JUL OCH NYÅRSHÄLSNING FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD – 2018

  Av leifolssonsvensson den 22 december, 2018
  0

  SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD ÖNSKAR EDER ALLA EN RIKTIGT GOD OCH

  FRÖJDEFULL JUL

  OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson