Sverigedemokraterna i Ystad

Sverigedemokraterna Ystad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ystad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

ANNA SJÖLAND

Ordförande 

Sverigedemokraterna Ystads Styrelse

 

 • Handlingar till årsmötet 2021

  Av leifolssonsvensson den 22 januari, 2021
  0

  På följande länk hittar du handlingarna till årsmötet 2021 (kräver lösenord)

  Årsmöte 2021

   

 • Finns det osynliga politiker och partier?

  Av leifolssonsvensson den 12 maj, 2021
  0
  Sverigedemokraterna Ystads gruppledare ger Kevin Rasmussen (S) och Centern svar på tal gällande en röstning i kommunstyrelsen rörande ytterligare en friskola i kommunen.
  I denna röstning framgick det att Kevin Rasmussen (S) ger all ära åt tre partier (Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna samt den politiske vilden Göran Göransson – som är ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden).
  I kommunstyrelsen har Sverigedemokraterna Ystad tre ledamöter, som röstade precis som Centern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna.
  Någon respons från Kevin fick inte dessa tre ledamöter.
  Ja, ni kan själva läsa resten av Jan-Åke Isakssons (SD) kommentar beträffande detta osynlighetsgörande av vissa politiker och partier.
  För Sverigedemokraterna Ystad:
  Leif Olsson Svensson
  (ur Ystads Allehanda den 12 maj 2021)
 • PARLAMENTARISK PRESENTATION SD 2020

  Av leifolssonsvensson den 5 maj, 2021
  0

  Parlamentarisk presentation SD-Ystad 2020

   

  Vi har fortsatt att hantera uppgiften som politisk vågmästare i kommunen väl. Under året har dock vågmästarrollen sats lite ur spel främst i fullmäktige, men även i kommunstyrelsen och barn-och utbildningsnämnden då 1 ledamot från KD uteslöts och blev s.k. vilde. Utfallet av årets politiska hanterande för våran del har fallit väl ut och detta tack vare alla våra goda ledamöter och ersättare. Vi börjar nu få rutin på att vi oftast ställs inför svåra beslut. Vi vill givetvis vid varje beslut leverera det bästa och långsiktigt hållbara för medborgarna. Våran inställning är att klara av det egentliga uppdraget, med att förmedla den bästa vården, omsorgen och utbildningen! Samtidigt lyssnar vi givetvis på medborgarna och agerar med relevans.

  Gruppmötena – som vi har varje månad inför kommunfullmäktige är ett viktigt inslag i vårt arbete, där vi även bjuder in nya som vill i framtiden axla ett uppdrag. Under året har vi knappast haft någon föreläsare och inget verksamhetsbesök p.g.a. av den rådande pandemin. En arbetsordning för oss antogs också under året.

  Nämndsgruppmöten – fortsätter och varje grupp har sina former. Inom varje nämnd har vi en gruppledare som ser till att vår nämndsgrupp samlas innan varje nämndsmöte för genomgång och ställningstagande.

  Fullmäktige – alltid närvaro på våra 9 stolar. I vartenda fullmäktige är vi uppe och debatterar och numera tar sig fler an sig denna roll, vilket är glädjande. I stort sett lägger vi alltid någon skrivelse såsom protokollsanteckning, återremissyrkande, bordläggning, reservation, interpellation eller enkel fråga. Motioner anländer från oss och under året lämnades eller avhandlades 5 st.

  1. Inför tiggeriförbud i Ystads lokala ordningsstadgar.
  2. Minimera inköpen av ekologisk odlade livsmedel.
  3. Öppna Sockerbruksvägen.
  4. Vildsvinskött på menyerna som kommunen råder över.
  5. Redovisning av kostnader kring mottagning av nyanlända.

  Media – I lokalpressen har vi synts kontinuerligt, givetvis kan det lyftas fram mer av det vi presterar. Det vi lär oss är att ligga på media och gärna då med färdigt materiel som lätt kan komma i tryck. Många insändare fortsätter att komma ifrån oss. Önskvärt är givetvis att få en än större bredd på skribenter från oss.

  Budget – detta var verkligen ett speciellt år gällande budgeten. I förberedelserna till budgetarbetet hade vi tagit fram ett 8-punktsprogram med krav på vad vi ville få genomfört. Programmet ställde vi till de styrande och fick ett positivt genomslag. De styrande tog med dessa förslag till sin budget. Detta gjorde att vi inte tog fram något eget förslag, som hade blivit nedröstat. Istället får nu medborgarna mer av vår politik, vilket är vår absoluta strävan!

   

  Initiativ – 2020 är året då ledamotsinitiativ verkligen fick genomslag. Vi ser en snabbare hantering av ärendena här och med ett numera ostabilt fullmäktige, ser vi en mindre mening med att ta våra förslag via motionsvägen. Här följer de initiativ vi lagt:

  1. Barnomsorg på rätt tider.
  2. Möjligare gymnasielunch – utlämning av lunchpaket efter schemats slut.
  3. Kostnadsfria antikroppstester covid-19 – för kommunens anställda.
  4. Dietist i hela den kommunala kostorganisationen.
  5. Säkrare gångfartsområde med biltrafik.
  6. Avgiftsfritt trygghetslarm.
  7. Inrättande av larmgrupp – rustad med rätt vårdpersonal och utrustning för akuta sjukdomar, avlastar hemtjänsten.
  8. För våra företag – värdecheck till alla anställda inom kommunen.
  9. Anbud och avtal skall styras av politiken.
  10. Ekonomisk handlingsplan vid alla nya detaljplaner för bostäder.
  11. Återöppnande av förskolan i Glemmingebro.
  12. Larminstallation på uteförskolans nya byggnad, Backa förskola.
  13. Undersökning om alternativa fritidssatsningar för ungdomar mellan 15-20 år.
  14. Problematiken kring det dödliga våldet som kan uppkomma inom den svenska skolan.
  15. Förnyat beträffande Möjligare gymnasielunch, se punkt 2.
  16. Enkätundersökning hos gymnasieeleverna angående trivsel och förkovran.
  17. Möjlighet att undervisa elever med särskilt behov i grupp.
  18. Inbjudan av elevråd till gymnasienämnden.
  19. Beträffande Coronautbrott på Ystad Gymnasium.
  20. Hedersrelaterade personalproblem på Ystad Gymnasium.

   

  Återremisser –

  1. I tilläggsanslaget till Surbrunnsvägen – här var det ett bristfälligt underlag med beskrivning endast i stora drag. Vi vill se detaljkostnaderna som då ev. kan undvikas efter politikens insyn/granskning.
  2. Antagande av detaljplan för kv. Simrishamn 1 och Borrby 1 & 2 m.fl. inom stadsdelen Regementet – vi vill se en ekonomisk handlingsplanför inför varje detaljplan.
  3. Strategi och riktlinjer för parkering – vårt yttrande och Företagarna Ystad, dessa intuitioner och förslag skall finnas med i denna strategi och riktlinjer.
  4. Förskoleverksamheten på Soldalens förskola – informationsmässiga brister.

  Interpellationer – 1 st. gällande framtiden på Bellevue – dagverksamheten och träningen här.

  Enkel fråga – 1 st. angående covid -19 hanteringen på Ystad gymnasium.

   

  Protokollsanteckningar i många ärenden, här följer 5:

  1. Granskning av detaljplan för Södra Hedeskoga – denna berör 18,5 ha till stor del åkermark som vi vill bara!
  2. Antagande av detaljplan för del av Lilla Tvären 1:3 – ekonomisk handlingsplan för detaljplaner för bostäder kräver vi.
  3. Om problematiken kring det dödliga våldet som kan uppkomma inom den svenska skolan och därmed även i Ystads skolor.
  4. Angående larminstallationen på ny byggnad på Backaskolan, se § 12 initiativ.
  5. Ersättning för modersmål, gymnasiet.

  Yrkande –

  1. I revisionsberättelsen för 2019 – ang. SOC yrkade vi på kritik istället för anmärkning.
  2. I granskningshandling projekt GC-väg Hammar-Skillinge – exakt ekonomisk redovisning innan vi beslutar om ett ev. igångsättande + möjlighet till omförhandling.
  3. I beslut om att få sälja fastigheten Lillö 1 – där vi yrkar på att Film i Skånes verksamhet ska kunna bedrivas under och efter en ev. byggnation utan att verksamheten påverkas.
  4. Svar på medborgarförslag om näringslivsträffar – när en arbetsgrupp eller liknade bildas av kommunmedborgare är det mest relevant att kommunen kommer in då och har en dialog och därmed en större möjlighet att konkret få fram något som utvecklas i den utsträckning som alla parter önskar.
  5. Klostrets framtid – donationen från Florence Ljungdal där skall kapitalet förbli intakt och endast använda utdelningen.
  6. Anta en handlingsplan om hur man ska agera i situation med dödligt våld.

  Reservationer – I många ärenden, bl.a. genom vårt yrkande gällande Lillö 1, se yrkande, tilläggsanslaget Surbrunnsvägen, se återremiss och mot beslutet om möjligare gymnasielunch, se initiativ.

  Övrigt kan tilläggas att vi fick igenom att trygghetslarmet inte indexuppräknades. Parkeringsstrategin – här lämnade vi in 8 synpunkter som enda parti till remissutgåvan strategi och riktlinjer för parkering i Ystads kommun. Yttrande lämnades även in via kulturnämnden angående remissen av miljöprogram 2021-2025.

  Som sagt detta är endast ett axplock om allt vi i SD-Ystad har politiskt agerat inom detta år, som gruppledare känner man sig otroligt stolt över denna grupp som med bravur har intagit sig rollen som vågmästare med många svåra och snabba beslut detta innebär.

  Vi är partiet här för dig genom att vi vill Förändra och med förändringen vill vi Förbättra, när förbättringen är genomförd vill vi med det bestämda att det skall Förvaltas!

  Jan-Åke Isaksson, Gruppledare SD Ystad

  ___________________ ____________________

   

 • ÖPPET BREV TILL VÅRA MEDLEMMAR ANGÅENDE SD-KANDIDATUR

  Av leifolssonsvensson den 2 augusti, 2020
  0

   

  Bäste medlem!

  Först vill vi tacka för att just Du valt att bli medlem i Sveriges bästa och snabbast växande parti – Sverigedemokraterna.

  2020 har inte varit likt något annat år. Vi har haft begränsningar i vårt umgänge där det funnits hinder att träffa nära och kära på grund av smittorisken. Förhoppningsvis är detta snart över, men samtidigt har det visat sig att vi genom denna pandemi uppvisat en gemensam styrka och samarbetsvilja både som lag, kommun, region och nation.

  Vi skriver detta brev till Er medlemmar för att vi ser att vi behöver fler människor som engagerar sig i vår politik – både på lokal, regional som på nationell nivå, men även inom Svenska kyrkan då vi har kyrkoval nästa år och behöver Er kandidatur detta år.

  I skrivande stund har vi börjat planera för kyrkovalet 2021, men givetvis även för det allmänna valet 2022.

  Eftersom Ni redan tagit steget att bli medlem hos oss, så är kanske nästa steg lite lättare att ta? Vi behöver människor som vill stå upp för sina åsikter och som i många fall är rakryggade, envisa och uthålliga. Detta för att vi skall få någon rätsida på det svenska samhälle som vi alla gemensamt måste ta ansvar för.

  Vi vet att det är ett rätt så stort steg att ta att bli förtroendevald för Sverigedemokraterna, men vi kan lova Er – som ändå tar steget fullt ut – att Ni absolut inte kommer att ångra Er.

  Vi ser med spänning och tillförsikt framemot både kyrkovalet 2021 och de allmänna valen 2022, och att vi med Er hjälp då förhoppningsvis kommer att stärka våra politiska positioner ytterligare mot ett bättre Sverige.

  Om Ni har tankar på att engagera Er så hör gärna av Er till oss – våra dörrar står alltid öppna just för Er. Fundera gärna över sommaren och återkom med förnyade krafter och bli en av oss. 

  Vi har öppet för Er i vår lokal på Per Helsa, besökaregränd klockan 18.00-20.00 den 9 september, 7 oktober och 11 november. Kom gärna in på fika så kan vi då även hjälpa till att konfigurera Er e-post till SD samt med ansökningen till SD-kandidaturet.

   

   

  Med Vänliga Sommarhälsningar

  Styrelsen för Sverigedemokraterna Ystad

  Kontakt: ystad@sd.se

   

  För Sverigedemokraterna Ystad:

  Leif Olsson Svensson